1. Naudojimosi „LIUX Figūra“ salono teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi „LIUX Figūra“ salono (toliau Taisyklėse – „Salonas“) paslaugomis. Pradėti naudotis Salono paslaugomis leidžiama, tik Salono Klientui (toliau Taisyklėse – „Klientas“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Klientui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant, Salonas turi teisę neleisti Klientui naudotis Salono paslaugomis.
2. Naudotis Salono paslaugomis Klientai gali tik įsigiję paslaugų abonementą (toliau – „abonementas“).
3. Asmeninis abonementas išduodamas Klientui, norinčiam reguliariai lankyti Saloną. Klientas Abonementą gali įsigyti Salone.
4. Klientai, įsigiję Abonementą privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po apmokėjimo už ją. Klientui per šį Taisyklių punkte nustatytą terminą nepradėjus naudotis Salono paslaugomis, Abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas, atitinkantis Abonemento rūšį.
5. Abonemento galiojimas gali būti stabdomas tik ligos atvejais, pateikus tą patvirtinančius dokumentus.
6. Abonementas yra vardinis. Perduoti jį kitam asmeniui - draudžiama, priešingu atveju Abonementas užblokuojamas be išankstinio perspėjimo.
7. Salono darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.liuxfigura.lt taip pat ši informacija skelbiama prie Salono įėjimo durų. Salonas turi teisę keisti Salono darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, iškabindamas atitinkamus skelbimus matomoje vietoje bei internetinėje svetainėje www.liuxfigura.lt
;
8. Skirtingi Abonementai ir jų kainos bei taikos akcijos skelbiami internetiniame puslapyje www.liuxfigura.lt.
Abonemento galiojimas

1. Abonementai galioja Salone esančiame adresu Pavilnionių g. 33-47, Vilnius
2. Abonemento galiojimo laikas Salone (skaičiuojamas nuo Abonemento aktyvavimo dienos)
- 1 mėn. Abonemento galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų.
- 2 mėn. Abonemento galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų.
3. Abonementų Salone kainas, kurie yra skelbiami Salono interneto puslapyje www.liuxfigura.lt, nustato Salonas.
4. Klientams įsigijusiems Abonementus sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Klientas dėl Salono kaltės negalėjo naudotis Salono paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

1. Klientai butinai turi iš anksto rezervuoti seanso laiką, bet ne vėliau, kaip 2 val. iki seanso pradžios. Rezervuoti seansą galima telefonu, elektroniu paštu arba internetu savarankiškai.
2. Klientai gali atšaukti rezervuotą seanso laiką ne vėliau, kaip prieš 2 valandas prieš seanso laiką.
3. Klientai gali rezervuoti tiek seansų, kiek atitinkamai Klientas turi likusių neišnaudotų seansų galiojančio Abonemento.
4. Klientai, nusipirkę Abonementus, lankytis Salone gali vieną kartą per dieną Salono darbo laiku arba Abonemente numatytomis valandomis. Apsilankymo trukmė numatyta kiekviename Abonemente.

1. Salone Klientas privalo:
atsakingai ir rūpestingai naudotis Salono teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Salono paslaugomis nepadarytų žalos sau, Salono, savo, kitų Salono Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Salonas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo Kliento neįleisti į Saloną. Kilus įtarimų dėl Kliento neblaivumo ar apsvaigimo būklės, Salono darbuotojas turi teisę išprašyti tokius Klientus iš Salono;
nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
nedelsiant informuoti Salono darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Salono paslaugomis;
fotografuoti ir filmuoti tik turint Salono vadovybės leidimą. Klientui pažeidus šį reikalavimą, Salonas pasilieka sau teisę nutraukti tokio Kliento Abonementą, grąžinant lėšas, už kurias paslaugos nebus suteiktos;
Salone yra privaloma sportinė apranga;
prieš naudojantis Salono įranga ir inventoriumi, susipažinti su Salono patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Salono darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
naudotis Salono įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Salono atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;
netrukdyti kitiems Klientams naudotis Salono paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Klientams arba gali grėsti kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Salono atsakingam darbuotojui;
atlyginti Salonui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Salono pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klientas privalo atlyginti Salonui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Salono administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;
lankytis tik Klientams skirtose patalpose;
laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų;
2. Salone draudžiama:
įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;
vartoti alkoholinius gėrimus persirengimo bei kitose tam neskirtose patalpose;
atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines procedūras;
skalbti rūbus
3. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klientai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti. Neštis sportinius krepšius ar kuprines į treniruoklių salę griežtai draudžiama. Klientams rekomenduojama į Saloną nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Salonas neatsako už Klientų paliktus daiktus persirengimo ar kitose Salono patalpose. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Saloną. Salonas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Salono kaltės. Kliento Salone palikti daiktai saugomi 5 dienas.
4. Klientas privalo išeidamas iš Salono palikti atrakintą spintelę, raktą palikti tam skirtoje vietoje.
5. Salonas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Salono Klientų interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Salono atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Salono teikiamomis paslaugomis bei palikti SAlono patalpas. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami.
6. Klientams nesilaikant ar pažeidus šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Salono Klientų interesams arba ne vieną kartą apsilanko Salone neblaivus ir neklauso teisėtų atsakingų Salono darbuotojų nurodymų, Salonas turi teisę nutraukti Kliento Abonemento galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Saloną. Šiuo atveju Klientui grąžinama už Abonementą sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Abonemento galiojimo pabaigos, atskaičius Salono patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

1. Salonas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t.y.:
1.1. Salono teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Saloną bei pasirinkdamas teikiamų paslaugų intensyvumą ir naudojimo pobūdį.
1.2. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.), todėl Salonas, gavęs tokios informacijos, pasilieka sau teisę tokių Klientų į Saloną neįleisti.
1.3. Salonas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Salono darbuotojų kaltės.
1.4. Salono darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, Salono darbuotojas turi teisę paprašyti, kad Klientas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.
2. Klientas, prieš pasirinkdamas Salono paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y.:
2.1. Klientas, prieš pradėdamas naudotis Salono teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Saloną bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.
2.2. Klientai, naudodamiesi Ssalone esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka konkrečius sporto įrankius, įrengimus, su kuriais sportuoja, fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
2.3. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Klientams ar kitų Klientų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Saloną.
2.4. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Salono teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.
2.5. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Salone, tenka lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Salono darbuotojų kaltės.
2.7. Kilus įtarimų dėl netinkamos užsiėmimams Kliento sveikatos būklės, Salono darbuotojui paprašius, Klientas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.